▓░ iLAD₥ ░▓
قبراققبراق
▓░ iLAD₥ ░▓

کافه تعطیـل اســـت! چشم انتظار که نشسته ای؟! آن یک نفر

کافه تعطیـل اســـت!

چشم انتظار که نشسته ای؟!

آن یک نفر اگـر آمدنی بود مـــحال بود قهوه ات یـخ کند!

کافه تعطیل است!
کجای خاطراتت جا مانده ای؟!

آن یک نفر اگر آمدنی بود شالـش را بی سبـب پیـش تو جا می گذاشت

تا برای دیدنت هزار و یک بهانه نـــه , فقط یک بهانه 
داشته باشد.

آری قهوه ات را بـنـوش تا زندگیت از دهـان 
نیفتاده!

دیـر بـجـنبـی کافه عمرت هم تعطیل می شـــود.

iq58bq3jry2c.jpg

آدم ها می آیند , زندگی میکنند , می میرند و می روند...

امـا
فـاجـعه زندگی آن هنگام آغـاز می شـود که , آدمـی می رود امـا نمی میرد...

نمـی مـانـد امـا نبودنش چنـان در تـو تــه نشیــن مـی شود 

کـه میـمیری , در حــالی که هنـــوز 
زنده ای...

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 20 نظر