مشاوره ثبتی شما
عاشقعاشق
مشاوره ثبتی شما

شرایط تاسیس شرکت گردشگری آيين نامه نظارت بر

شرایط تاسیس شرکت گردشگری آيين نامه نظارت بر

شرایط تاسیس شرکت گردشگری


آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفتر هاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي

ماده 1 : خدمات مسافرتي به دو نوع تقسيم مي شود :

الف ـ تنظيم برنامه مسافرتهاي هوايي به طور مستقيم يا غير مستقيم ‌به منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي ، ذخيره جا ، با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعمل هاي سازمان .

ب ) انجام خدمات لازم در زمينه ايرانگردي و جهانگردي ، تنظيم مسافرت گروهها و گشتهاي داخلي و خارجي با وسايل زميني ، دريايي ، هوايي و به طور كلي هر گونه فعاليت و خدمات ايرانگردي و جهانگردي با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعملهاي وزارت .

ماده 2‌: الف ) هر شخص حقيقي و حقوقي ، در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوايي مندرج در بند (الف) ماده (2) اقدام نمايد ، بايد با رعايت قانون هواپيمايي كشور ـ مصوب 1328 با اصلاح بعدي ـ و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از سازمان تحصيل نمايد . ب ) هر شخص حقيقي يا حقوقي در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات ايرانگردي و جهانگردي موضوع بند (ب) ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايد ، بايد با رعايت قانون « اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » ـ مصوب 1365 ـ و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از وزارت تحصيل نمايد .

ماده 3: شرايط عمومي داوطلبان پروانه تاسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي :

الف ) تابعيت ايراني .ب) متدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .پ ) داشتن اهليت قانوني ، مشهور نبودن به فساد و نداشتن پيشينه محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد و عدم اعتياد به مواد مخدر . ت ) دارا بودن دست كم ، گواهي كارشناسي .ث ) انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم .

ج ) نداشتن مشاغل يا عضويت در سازمانهايي كه طبق مقررات مربوط موجب تحكيم مباني رژيم گذشته بوده يا ضديت با جمهوري اسلامي ايران تلقي شود . همچنين نداشتن هر گونه پيشينه همكاري با ساواك منحله و گروههاي ملحد ، محارب و غير قانوني . چ ) ارائه محل مناسب براي دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي كه بتواند در آن به گونه اي شايسته ، فعاليت خود را انجام دهد . مكان ياد شده بايد از نظر موقعيت محل ، مساحت و وسايل كار به تشخيص كميته فني ، مناسب با فعاليتي كه دارنده پروانه بر عهده دارد باشد . ح ) تسليم تضمين قابل قبول از قبيل ضمانت نامه بانكي ـ به مبلغ پنجاه ميليون ( 50.000.000) ريال كه هر سال نيز قابل تمديد باشد ـ در وجه سازمان به منظور حسن انجام كار و تضمين تعهدهاي دارنده پروانه ، مبلغ تضمين به تشخيص كميته فني هر سه سال يكبار با توجه به شاخص قيمتهاي كالاها و خدمات كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي گردد ، تغيير مي يابد و تعيين مي شود .

تبصره 1- ايثارگران براي تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين آيين نامه ، حق تقدم دارند .

تبصره 2- داوطلبان بومي براي تأسيس دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در شهرستانها با شرايط مساوي در اولويت قرار دارند .

تبصره3- اشخاص حقوقي داوطلب تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي بايد داراي شرايط زير باشند :

الف ـ تمام سهام شركت با نام و متعلق به اتباع ايراني باشد . ب ـ اقامتگاه قانوني شركت در ايران باشد .

ماده 4 : تضمين ياد شده در ماده (3) فقط براي پرداخت ديون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي به تشخيص كميته فني قابل استفاده مي باشد . در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين مورد استفاده قرار گيرد ، كميته فني مراتب را به وسيله نامه سفارشي به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد . دارنده‌پروانه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت نامه سفارشي ، تضمين را با اضافه كردن ده درصد ( 10%) مبلغ استفاده شده ، تأمين و تكميل كند .

ماده 5 : اصلاحي مصوب 19/4/1373 – در صورتي كه درخواست كننده پروانه شخص حقيقي باشد بايد دست كم يك نفر را حسب نوع فعاليت به عنوان مدير فني و چنانچه شخص حقوقي باشد ، بايد علاوه بر مدير فني يك نفر را به مدير عالم دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، حسب مورد به سازمان معرفي نمايد .

شرايط مدير عامل و مدير فني به شرح زير مي باشد : تبصره 1- مدير عامل و مدير فني علاوه بر شرايط عمومي بايد داراي شرايط اختصاصي :

1- داراي 25 سال سن بوده

2-آشنايي كامل به يكي از زبانهاي خارجي ( ترجيحاً انگليسي ) داشته .

3- حداقل 5 سال سابقه كار مفيد در امور مربوط به ترابري هوايي و جهانگردي و يا گواهينامه فارغ التحصيلي از آموزشگاهها و مدارس حرفه اي خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند .

چنانچه فرد متقاضي خود مديريت دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي باشد داشتن شرايط مذكور الزامي است .

تبصره 2 ـ تشخيص و تحقق شرايط مندرج در تبصره (1) اين ماده به عهده كميته فني است .

تبصره 3 ـ جانبازان بيش از 50 درصد جانبازي ، آزادگان ( داراي حداقل 2 سال اسارت ) رزمندگاني كه بيش از 2 سال داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشته اند و بستگان درجه يك شهدا و مفقودين جنگ تحميلي ( پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان ) به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي سه گانه ( مقدماتي ـ متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده فوق الذكر معاف بوده و مي توانند خود را به عنوان مدير عامل يا مدير فني حسب مورد به سازمان معرفي نمايند .

تبصره 4 ـ در شهرستانهاي درجه (3 و 4 و 5 ) مدير عامل و مدير فني به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي فوش بليت ( مقدماتي ـ ‌متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده مذكور معاف مي باشند .

ادامه مطالب در http://www.taksafir.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید