هر روز!
هر روز!

تفاوت جلو بازو چکشی، و جلو بازو با هالتر چیست؟

تفاوت جلو بازو چکشی، و جلو بازو با هالتر چیست؟

تفاوت جلو بازو چکشی، و جلو بازو با هالتر چیست؟
هم تمرین جلو بازو چکشی، و هم جلو بازو با هالتر، جفتشان عضلات مشترکی را به کار می گیرند. اما این دو تمرین، در تکنیک اجرا و در وسایلی که برای اجرای تمرین استفاده می شوند باهم متفاوتند. بخاطر همین تفاوت تکنیک، سه عضله ای که در این دو تمرین به کار گرفته می شوند، کمی باهم فرق می کنند. شما می توانید هر دوی این تمرینات را در یک روز انجام دهید.
جلو بازو چکشی، و جلو بازو با هالتر، تکنیک یکسانی دارند، اما با یک تفاوت کوچک. در تمرین جلو بازو با هالتر، دست ها به عرض شانه باز شده و کف دست ها رو به جلو است. در فواصل مساوی، میله ی هالتر را می گیرید. بدین ترتیب، میله ی هالتر در جلوی بدنتان قرار می گیرد. آرنج هایتان خم می شود به کنار شکمتان می چسبد تا بتوانید هالتر را به سمت شانه هایتان بالا بیاورید. سپس با باز کردن دوباره ی آرنج هایتان، اجازه می دهید تا هالتر به موقعیت اولیه اش برگردد.
اما برای انجام تمرین جلو بازو چکشی، در هر دستتان یک دمبل نگه داشته، دست هایتان را در کنار بدنتان، به شکلی که کف دست هایتان به سمت ران هایتان باشد، نه جلو، نگاه می دارید. سپس آرنج هایتان را خم می کنید تا وزنه ها به سمت شانه هایتان بالا بیایند، و پس از آن با باز کردن دوباره ی آرنج ها به موقعیت اولیه باز می گردید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید