هر روز!
هر روز!

قومی که پیامبرش را با اره تکه تکه کردند قومی

قومی که پیامبرش را با اره تکه تکه کردند 
 قومی

قومی که پیامبرش را با اره تکه تکه کردند
قومی که پیامبرش را با اره تکه تکه کردند : قومی که پیامبرش را با اره تکه تکه کردند
: قومی که پیامبرش را با اره تکه تکه کردند
: به گزارش : پیامبران الهی سالیان سال برای هدایت مردم رنج ها و سختی های فراوان را تحمل کردند؛اما اندک کسانی بودند که به راه آنها ایمان بیاورند.
یکی از پیامبران الهی که نام مبارکش 7 بار در قرآن آمده است،حضرت زکریا(ع) از پیامبران بنی اسرائیل است و نسب او به حضرت داوود می رسد .در میان بنی اسرائیل، 2 خواهر برجسته و بزرگ زاده وجود داشتند ؛یکی به نام حنه و دیگری اشیاع بود.زکریا(ع) از اشیاع خواستگاری کرد و عمران که یکی از راهبان بزرگ بنی اسراییل بود از حنه خواستگاری کرد و سرانجام زکریا(ع) و عمران باجناق همدیگر شدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید