هر روز!
هر روز!

دوقلوهای عجیب با یک مغز مشترک! + عکس : دوقلوهای

دوقلوهای عجیب با یک مغز مشترک! + عکس : دوقلوهای

دوقلوهای عجیب با یک مغز مشترک! + عکس
: دوقلوهای عجیب با یک مغز مشترک! + عکس
: شاید بتوان گفت این عجیب ترین دوقلوهایی هستند که با این شرایط زندگی می کنند. تاتیانا و کریستا دوقلوهای به هم چسبیده آمریکایی هستند که مغز آنها از طریق سیستم عصبی به هم مرتبط است. آنها که در سال ۲۰۰۶ متولد شده اند، تنها نمونه از دوقلوهای به هم چسبیده دارای ارتباط عصبی هستند.
 
 

به گزارش : دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!

دوقلوهای عجیب با مغز مشترک!
 

 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید