هر روز!
هر روز!

«شهادت»، اوج اندیشه مهدویت : «شهادت»، اوج اندیشه مهدویت

«شهادت»، اوج اندیشه مهدویت : «شهادت»، اوج اندیشه مهدویت

«شهادت»، اوج اندیشه مهدویت
: «شهادت»، اوج اندیشه مهدویت
شهادت و شهود، حضوری است که همراه با مشاهده چشم سر یا چشم قلب باشد.(1) شهادت، خبر دادن از روی قطع است و اصل شهادت، خبر دادن از چیزهایی که مشاهده کرده است و شهید به معنای گواه است به طوری که هیچ چیز از سیطره او پنهان نباشد و شهید یکی از نام های خداوند می باشد.(2) این واژه، ریشه ای تک معنایی دارد که بر حضور و آگاهی دادن دلالت می کند.(3)  مشتقات شهادت "شهد" (حاضر شد) ماضی ثلاثی مجرد است که در قرآن 44 بار آمده است؛ و "شهید" که در قرآن 36 بار آمده است به معنای گواه؛ و "مشاهده" که در قرآن 16 بار آمده است به معنای حاضر و گواه می باشد.(4) شهادت همان حضور یافتن در مجالس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید