هر روز!
هر روز!

ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد : ضرب المثل

ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد 
 : ضرب المثل

ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد
: ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد
: ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد
یران :داستان ضرب المثل کوه به کوه نمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید