هر روز!
هر روز!

بازی فرار باب اسفنجی 2016 باب اسفنجی و دوستش زمان

بازی فرار باب اسفنجی 2016 باب اسفنجی و دوستش زمان

بازی فرار باب اسفنجی 2016
باب اسفنجی و دوستش زمان کمی دارند تا به انتهای مسیر برسند . باید از این زمان کم استفاده کنید و باب اسفنجی و دوستشو به پایان مسیر برسونید. با رسیدن به هشت پا بازی ذخیره میشه و اگر بسوزید بازی از جایی که ذخیره شده شروع میشه . اگر باب اسفنجی بسوزه دوستش بازی رو ادامه میده…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید