هر روز!
هر روز!

بیماری پیچ خوردگی یا تورشن بیضه بیماری پیچ

بیماری پیچ خوردگی یا تورشن بیضه 
 
 بیماری پیچ

بیماری پیچ خوردگی یا تورشن بیضه

بیماری پیچ خوردگی یا  تورشن بیضه پیچ خوردگی یا  تورشن بیضه ( testicle torsion ) حالتی اورژانسی بوده و احتیاج به اقدام جهت تشخیص و درمان دارد. این بیماری تقریبا ۴۰ درصد موارد درد ناگهانی بیضه را تشکیل می دهد و مهم ترین تشخیصهای افتراقی آن شامل تورشن آپندیکس بیضه، ادم ایدیوپاتیک اسکروتوم، ورم بیضه و اپیدیدیم و تورشن اپیدیدیم می باشد.
 پیچ خوردگی بیضه عبارت است از پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک بیضه که گاهی به طور برگشت ناپذ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید