هر روز!
هر روز!

مولفه های 5 گانه بازاریابی : مولفه های 5 گانه

مولفه های 5 گانه بازاریابی : مولفه های 5 گانه

مولفه های 5 گانه بازاریابی
: مولفه های 5 گانه بازاریابی
چه جنبه هایی از خود محصول اهمیت دارند و روی براداشت و قصد خرید مشتریان تاثیر می گذارند؟به علاوه ویژگی های محسوس و نا مجسوس مانند مشخصات ظاهر و احساس و همین طور بسته بندی .به خاطر داشته باشید برداشت های اولیه برای نخستین خرید مهم است. اما برای خرید مججد و ترغیب دیگران به خرید عملکرد محصول در طی زمان اهمیت بیشتری دارد
به گزارش : از آن جنبه های محصولتان که برداشت مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد ،هم مشخص

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید