هر روز!
هر روز!

غزوه «بنى قَینُقاع»، جنگی بدون خونریزی غزوه «بنى قَینُقاع»، جنگی

غزوه «بنى قَینُقاع»، جنگی بدون خونریزی غزوه «بنى قَینُقاع»، جنگی

غزوه «بنى قَینُقاع»، جنگی بدون خونریزی
غزوه «بنى قَینُقاع»، جنگی بدون خونریزیبا پایان یافتن جنگ بدر، در سال دوم هجری، قدرت و عظمت مسلمانان در منطقه پیچید و گروههایى از یهود بر مسلمانان حسد کردند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید