هر روز!
هر روز!

معمای سخت آلبرت انیشتین معمای سخت آلبرت انیشتین :

معمای سخت آلبرت انیشتین معمای سخت آلبرت انیشتین 
 :

معمای سخت آلبرت انیشتین
معمای سخت آلبرت انیشتین
: معمای سخت آلبرت انیشتین
۱-در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. ۲-در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند. ۳-این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت مینوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند. سئوال: کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟
راهنمایی:
به گزارش ۱- مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. ۲-مرد سوئدی، یک سگ دارد. ۳-مرد دانمارکی چای می نوشد. ۴-خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد. ۵-صاحبخانه خانه سبز، قهوه مینوشد. ۶-شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد. ۷-صاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد. ۸-مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر مینوشد. ۹-مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند. ۱۰-مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند. ۱۱-مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند. ۱۲-مردی که سیگار Blue Master می کشد، آبجو می نوشد. ۱۳-مرد آلمانی سیگار Prince میکشد. ۱۴-مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند. ۱۵-مردی که سیگار Blends میکشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.
منبع : سلکتیو
منبع : ایران مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید