هر روز!
هر روز!

هرکسی که باهوشه بیاد جلو! هرکسی که باهوشه بیاد جلو!

هرکسی که باهوشه بیاد جلو! هرکسی که باهوشه بیاد جلو!

هرکسی که باهوشه بیاد جلو!
هرکسی که باهوشه بیاد جلو!
به گزارش : تست هوش ریاضی
اختصاصی: 
بین سه مجموعه عدد زیر رابطه ای برقرار است . این رابطه را پیدا کنید و جواب علامت سوال را پیدا کنید. هر کسی این تست هوش ریاضی را جواب دهد آی کیو بالای 120 (در مبنای 16 ) دارد ...
هرکسی که باهوشه بیاد جلو! : هرکسی که باهوشه بیاد جلو!  
: هرکسی که باهوشه بیاد جلو!
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
دررابطه اول مجموع 2 و 4  ، 6 می شود و اختلاف شان 2  . باید مجموع دو عدد را در اختلاف دو عدد ضرب کنیم که جواب حاصل 12 می شود. در رابطه های دیگر نیز صدق می کند. پس جواب علامت سوال 15 می شود . مجموع 7 و 8 عدد 15 می شود و اختلاف شان 1 است و حاصلضرب مجموع دو عدد در اختلاف دو عدد 15 خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید