هر روز!
هر روز!

معمای ارتباط منطقى بین تصاویر : معمای ارتباط منطقى بین

معمای ارتباط منطقى بین تصاویر : معمای ارتباط منطقى بین

معمای ارتباط منطقى بین تصاویر
: معمای ارتباط منطقى بین تصاویر
: در تصویر زیر پنج شکل براى شما مشخص شده است و شما باید با کشف ارتباط منطقى بین این تصاویر شکل ششم را حدس بزنید. سعی کنید فکر کنید و تا زمانی که پاسخ را ننوشتید به پاسخ نگاه نکنید.
 

 
پاسخ:  
 
 
 
به گزارش : تهیه و تنظیم : تفریح و سرگرمی تالاب
 
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید