هر روز!
هر روز!

7توصیه مهم برای دم بخت ها : 7توصیه مهم برای

7توصیه مهم برای دم بخت ها 
 : 7توصیه مهم برای

7توصیه مهم برای دم بخت ها
: 7توصیه مهم برای دم بخت ها
: 7توصیه مهم برای دم بخت ها
اگر در آستانه ازدواج باشید ممکن است هر کسی از راه برسد برایتان توصیه هایی داشته باشد. شنیدن این توصیه ها قطعا می تواند کمک کننده باشد اما شاید توصیه هایی هم باشد که کمتر کسی به شما بکند. این توصیه ها را بخوانید و در انتخاب، ارتباط و زندگی مشترک تان به کار ببندید. 1. منتظر شریک زندگی ایده آل برای آغاز یک رابطه نباشید و یا از شریک خود انتظار کامل بودن نداشته باشید. ممکن است روزی شریک شما کاری کند و یا حرفی بزند که سبب رنجش، خشم و نا امیدی شما شود. اما بدانید که هیچکس کامل نیست حتی شما. بنابراین منصفانه جایز الخطا بودن انسان ها را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید