هر روز!
هر روز!

آموزش گام به گام کشتی (3) آموزش مهارتهای پایه

آموزش گام به گام کشتی (3) 
 
 آموزش مهارتهای پایه

آموزش گام به گام کشتی (3)

آموزش مهارتهای پایه
در این فصل به ارائه فنون کشتی در یک قالب آموزشی و منطقی می پردازیم. هر مهارت با مجموعه ای از الگوی حرکتی که از نظر بیومکانیکی حائز اهمیّت هستند، نمایش داده می شود. هر الگوی حرکتی نسبت به الگوی حرکتی پیشین خود از تکامل بیشتری برخوردار است.
از آنجا  که این فنون برای کشتی گیران نوجوان ارائه می شود توجه خاصی به وضعیتهای صحیح بدنی شده است. هر الگوی حرکت از یک وضعیت صحیح

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید