معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال روزگاری در آگاهی و ز روزت را دریاب با

 لینک
کانال روزگاری در آگاهی و ز 
 روزت را دریاب با

کانال روزگاری در آگاهی و ز
روزت را دریاب با آن مداراکن~این روز از آن توست24 ساعت کامل~به قدرکفایت فرصت هست~تا روزی بزرگ شودمگذار هم درپگاه فروپژمرد
@Rozgaridaragahizibaye

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید