مکان یار
مکان یار

مسجد جامع ورامین آدرس: ایران - تهران - ورامین خیابان شهید

مسجد جامع ورامین آدرس: ایران - تهران - ورامین خیابان شهید

مسجد جامع ورامین
آدرس: ایران - تهران - ورامین خیابان شهید بهشتی

این مسجد که مربوط به دوره ایلخانی است، قدیمی ترین مسجد شهره.
مسجد جامع ورامین یه بنای چهار ایوانه است و گچبری های این بنا از زیباترین نمونه های گچ بری ایرانیه.
بخش اصلی مسجد شامل شبستان و ایوان و گنبد بزرگ آجری و بناهای طرفین شبستانه. محرابی با گچ بری مفصل، زیرگنبد مسجد وجود داره که در زمان شاهرخ میرزا ساخته شده، ولی کامل نیست.
در حال حاضر به دور ساختمان دیواری کشیده شده که نقش حفاظ رو به عهده داره البته در گذشته این حصار وجود نداشته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید