هر روز!
هر روز!

احکام مراجع؛ ازدواج موقت ۹۹ ساله : احکام مراجع؛ ازدواج

احکام مراجع؛ ازدواج موقت ۹۹ ساله : احکام مراجع؛ ازدواج

احکام مراجع؛ ازدواج موقت ۹۹ ساله
: احکام مراجع؛ ازدواج موقت ۹۹ ساله
 
در این مقاله به برسی احکام مراجع برای ازدواج موقات می پردازیم با ما در سایت تالاب همراه باشید با برترین ها
 
 
به گزارش : صحیح هست و موقت محسوب میشود.
«استفتائات، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۴۴ و ۲۴۵، س۴ و ۱۰» «تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۰، م۹»
 
هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح هست.
«جامع المسائل، ۱۳۸۵، ج۴، ص ۱۰، «مقدار مدت» «استفتائات، ۱۳۸۶، ج۴، ص ۱۵۱، س ۵۱۱۸»
 
عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند. در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط واجب اضافه بر ابراء مدت، مرد وی را طلاق هم بدهد.
«استفتائات اخیر، ۱۳۸۵، ج۲، ص ۳۴۲، س ۱۴۱۰» «منهاج الصالحین، ج۲، ص ۳۴۴، «فی عقد المتعه»
 
در احکام، ملحق به عقد دائم هست.
«استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹»
 
باطل هست.
«المسائل المنتخبه، ص ۳۹۶، م ۱۰۱۵»
 
صحیح هست و موقت محسوب میشود.
«هدایه العباد، ۱۴۱۶، هـ ق، ج۲، ص ۴۴۵، م۹»
 
صحیح هست و موقت محسوب می شود.
«الاحکام الواضحه، ص ۳۸۷، «النکاح المنقطع»
 
صحیح هست و موقت محسوب میشود.
«هدایه العباد، ۱۴۱۷، هـ ق، ج۲، ص ۳۵۲، م ۱۲۲۷»
 
چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن هست که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. «در مواردی که مقرون به احتیاط هست»
«استفتائات اخیر، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸» «و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰»
 
در احکام، ملحق به عقد دائم هست.
«متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱»
 
بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال هست.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید