معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال ندای فطرت به ندای درونت گوش کن. همان فطرت

 لینک
کانال ندای فطرت 
 به ندای درونت گوش کن. همان فطرت

کانال ندای فطرت
به ندای درونت گوش کن... همان فطرت تو است. خودت را به او بسپار ... با کلماتی گرانبهای نورانی و تفکر، خودت را نجات بده ... @nedaaye_fetrat (جزئیات بیشتر)
@nedaaye_fetrat

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید