مسیر سبز
مسیر سبز

شرایط بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی مهر: سازمان تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی
مهر: سازمان تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی کارکنان رسمی و پیمانی این سازمان را اعلام کرد.

براساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت اداری و مالی تامین اجتماعی، حداقل 20 سال خدمت در این سازمان، سوابق ناشی از ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، خدمت نظام وظیفه، مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها، مدت معالجه جانبازان، مدت خدمت طرح لایحه نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان در واحدهای ملکی، مدت خدمت شرکتی کارکنان رسمی و پیمانی که در واحدهای این سازمان انجام شده و در صورت پرداخت حق بیمه و مدت کسر سنوات ناشی از تقلیل ساعت کار استفاده نشده جانبازان و دارا بودن سایرشرایط در قانون برای بازنشستگی الزامی است. 

کارکنانی که از سایر دستگاهها به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده اند باید حداقل 20 سال در این سازمان سابقه خدمت داشته باشند تا حائز شرایط بازنشستگی شناخته شوند، مگر اینکه جمع سوابق انتقالی و خدمت در تامین اجتماعی 35 سال باشد که در این صورت با رعایت مقررات بازنشسته می شوند.

بر این اساس، ارسال قرارداد پیمانکار و گواهی کارکرد کارکنان مشمول در خدمت شرکتی آنان، در واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی از سوی واحد ذیربط به هنگام ارائه درخواست بازنشستگی علاوه بر سایر مدارک مورد نیاز الزامی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید