مکان یار
مکان یار

موزه صنایع دستی کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان

موزه صنایع دستی کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان

موزه صنایع دستی کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان دبیر اعظم

این مکان در خیابان اشرفی اصفهانی دبیر اعظم سابق قرار دارد و هر چند وقت یک بار نمایشگاهی از صنایع دستی نیز در انجا برگزار می شود .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید