▓░ iLAD₥ ░▓
قبراققبراق
▓░ iLAD₥ ░▓

بعضی از انسان ها اجازه میدهند , سختی ها به

بعضی از انسان ها اجازه میدهند , سختی ها به

بعضی از انسان ها اجازه میدهند , سختی ها به
راحتی آن ها را شکست دهند. اما برخی نیز
شکست ناپذیرند. زیرا هیچ چیز تسلیم شدنی ای
برای آن ها وجود ندارد...

-

ایستادگی کن تا روشن بمانی , شمع های افتاده

خاموش میشوند.

مشاهده همه ی 7 نظر