نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

نرم افزار آموزش جامع HTML Comprehensive Tutorial Of HTML

نرم افزار آموزش جامع HTML Comprehensive Tutorial Of HTML

نرم افزار آموزش جامع HTML Comprehensive Tutorial Of HTML
عناوين اين پک آموزشي: آشنايي با زبان html - آشنايي با زبان html - html چيست؟ - آشنايي با عناصر سازنده صفحات وب - آشنايي با علائم در html - آشنايي با المان ها - آشنايي با خصوصيات و مقادير - آشنايي با المان هاي block-level و inline - آشنايي با المان هاي مادر و فرزند - شروع کار با html - شروع کار با html - مراحل طراحي يک سايت - طريقه ايجاد يک صفحه وب - طريقه ذخيره کردن صفحات وب - طريقه تعيين صفحه پيش فرض يا home page سايت - طريقه ويرايش صفحات وب - معرفي ساختار اصلي html - معرفي ساختار اصلي html - طريقه اغاز يک صفحه وب - معرفي اسکلت اصلي يک صفحه وب - طريقه ايجاد عنوان براي صفحات وب - آشنايي با header در صفحه وب - طريقه ايجاد پاراگراف جديد در يک صفحه وب - طر يقه نامگذاري المان ها - طريقه تقسيم کردن يک صفحه به بخش هاي مختلف - طريقه ايجاد بخش هاي inline - طريقه ايجاد يک سطر جديد- طريقه کار با توضيحات يا comments -طريقه کار با tooltip در html - طريقه قالب بندي متون در html - طريقه قالب بندي متون در html - طريقه تنظيم سبک هاي bold و italic براي متون - طريقه تغيير اندازه متون - آشنايي با فونت mono spaced - آشنايي با متن هاي از قبل فرمت شده - آشنايي با تگ هاي sub و sup - طريقه نمايش کلمات اختصاري - طريقه نمايش نقل قول ها در متن - مديريت تصاوير در وب - مديريت تصاوير در وب - آشنايي با مفاهيم مديريت تصاوير در وب - طريقه قرار دادن تصاوير در يک صفحه وب - طريقه استفاده از متن جايگزين براي تصاوير - طريقه تعيين اندازه تصوير موجود در صفحه وب - طريقه تعيين و تغيير اندازه تصوير در صفحه وب - طريقه مرتبط کردن thumbnailها به يکديگر - طريقه تعيين موقعيت تصاوير در يک صفحه وب - طريقه جلوگيري از بهم ريختگي المان ها وتصاوير درج شده - طريقه افزودن فاصله به اطراف يک تصوير - طريقه تراز بندي تصاوير - طريقه افزودن خطوط افقي به صفحه وب - آشنايي با لينک ها- آشنايي با لينک ها - طريقه ايجاد لينک به ديگر صفحات - طريقه ايجاد پيوند به بخشي از صفحه وب - طريقه نمايش مقصد لينک در پنجره اي ديگر - طريقه تنظيم مقصد پيش فرض - آشنايي با ساخت انواع ديگر لينک ها - طريقه ايجاد کليد ميانبر براي لينک ها - طريقه کار با خصوصيتtab index - طريقه استفاده از تصاوير براي ايجاد لينک ها - آشنايي با style ها - آشنايي با style ها - طريقه ايجاد يک style - طريقه ايجاد انتخاب کننده ها - طريقه انتخاب لينک ها - طريقه انتخاب بخشي از يک المان - طريقه انتخاب المان ها براساس خصوصيات - طريقه انتخاب گروهي المان ها - طريقه اعمال style به المان هاي انتخاب شده - طريقه اعمال style به المان هاي انتخاب شده - طريقه ايجاد style sheet خارجي - طريقه پيوند صفحه وب با style sheet خارجي - طريقه اتصال صفحه وب به چند style sheet - طريقه ايجاد style sheet داخلي - آشنايي با قانون @import براي وارد کردن style sheet هاي خارجي -طريقه اضافه نمودن توضيحات به style - طريقه قالب بندي متون با استفاده از style ها - طريقه قالب بندي متون با استفاده از style ها - طريقه انتخاب يک خانواده فونت - طريقه قرار دادن فونت در صفحه وب - طريقه نمايش متون صفحه به صورت italic - طريقه نمايش متون به صورت bold - طريقه تنظيم اندازه فونت - طريقه تنظيم فاصله خطوط پاراگراف - طريقه تنظيم کلي خصوصيات فونت - طريقه تعيين رنگ متون - طريقه تغيير پشت زمينه متن - طريقه تنظيم فاصله بين حروف و کلمات - طريقه ايجاد تورفتگي در متن - طريقه ترازبندي متون - طريقه تنظيم بزرگي و کوچکي حروف لاتين - طريقه تعيين layout صفحه با style ها - طريقه تعيين layout صفحه با style ها - طريقه تعيين ساختار صفحه وب - طريقه تنظيم نحوه نمايش المان هاي موجود در يک بخش - طريقه تعيين موقعيت المان ها - طريقه ثابت کردن موقعيت يک المان - طريقه جابجايي نسبي المان ها - طريقه تغيير background المان - طريقه تکرار تصوير پس زمينه - طريقه تغيير رنگ پيش زمينه - طريقه تغيير مکان نما - طريقه تنظيم کادر دور المان ها - طريقه تغيير ضخامت و رنگ کادر - طريقه اضافه کردن فاصله در اطراف يک المان - طريقه تعيين حاشيه هاي اطراف المان - طريقه تنظيم پهنا و ارتفاع يک المان - آشنايي با style sheet ها در مورد چاپ - آشنايي با style sheet ها در مورد چاپ - طريقه استفاده وطراحي از style sheet هاي خاص - طريقه کنترل کردن شکست صفحات در css - طريقه - عريف صفحات خروجي - آشنايي با ليست ها در html - آشنايي با ليست ها در html - آشنايي با ليست هاي ترتيبي - طريقه انتخاب نشانه ايتم ها - طريقه انتخاب شماره اولين ايتم - طريقه نشانه گذاري ايتم ها به صورت سفارشي - طريقه تعيين مقدار تورفتگي علائم - طريقه ايجاد ليست هاي تودرتو - آشنايي با جداول -آشنايي با جداول - آشنايي با نحوه تعيين طرح صفحه - طريقه ايجاد جدول - طريقه ترسيم کادر جدول - طريقه تنظيم عرض جدول و خانه ها - طريقه قرار دادن جدول در مرکز صفحه - طريقه قرار دادن متن در کنار جدول -طريقه ترازبندي محتويات خانه ها - طريقه تغيير پس زمينه خانه هاي جدول - طريقه تغيير فاصله بين خانه ها - طريقه تعيين کادر هاي قابل نمايش در جداول -آشنايي با فريم ها - آشنايي با فريم ها - طريقه ايجاد يک frameset - طريقه ايجاد فريم هاي ستوني - طريقه ايجاد frame set هاي سطري و ستوني - طريقه تنظيم حاشيه هاي يک فريم - طريقه پنهان و نمايان کردن نوار لغزنده در فريم ها - طريقه تنظيم رنگ کادرهاي فريم - طريقه تعيين ضخامت کادر اطراف فريم - طريقه جلوگيري از تغيير سايز فريم ها - طريقه قرار دادن لينک در فريم ها - آشنايي با مقادير قابل قبول براي خصوصيت target در لينک ها - آشنايي با فرمها - آشنايي با فرمها - طريقه ارسال داده ها از طريقemail - آشنايي با کادر هاي متني در طراحي فرم - آش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید