بهترین زندگی
بهترین زندگی

بارداری دوقلوهای همسان، مانند غیر همسان است؟ نحوه قرار

بارداری دوقلوهای همسان، مانند غیر همسان است؟
نحوه قرار گیری جنین ها در رحم شما در دوران بارداری می تواند نشان دهنده همسان یا غیر همسان بودن فرزندان شما باشد. این موضوع در دو قلوهای همسان به زمان تقسیم رویان بستگی دارد. در زیر اطلاعات وسیع تری در این باره آمده است.

دو قلوهای همسان
پیامد روند دو قلویی به زمان تقسیم تخمک بعد از لقاح بستگی دارد. اگر تخمک در عرض 72 ساعت بعد از لقاح تقسیم شود، منجر به تشکیل دو نطفه با دو جفت و کیسه آب مجزا می شود. در سونوگرافی هیچ تفاوتی با دو قلوهای دو تخمکی ندارند که از دو تخم مجزا بارور شده اند. به این وضع دو آمنیوتیکی/دو کوریونیکی می گویند.
اگر تقسیم در روزهای سوم تا هشتم بعد از باروری صورت گیرد، دو قلوها در دو کیسه آب جداگانه ولی با یک جفت مشترک تشکیل می گردند. یک پرده جنینی کیسه ها را از یکدیگر مجزا می کند. اگر جنین ها با دو جفت جداگانه باشند ضخامت پرده جنینی بیشتر از زمانی است که جنین ها، جفت مشترک دارند. این وضعیت دو آمنیوتیکی/یک کوریونیکی نامیده می شود.

نحوه تشکیل دو قلوها
در صورتی که تقسیم در بین روزهای هشت تا سیزده بعد از باروری انجام گیرد، دو قلوها در یک کیسه آب مشترک و با یک جفت مشترک تشکیل می گردند. این وضعیت که تک آمنیوتیکی/تک کوریونیکی نامیده می شود، از نشانه های بارز تک تخمکی بودن دو قلوها می باشد.

 نکته:
تخمکی که بعد از روز سیزدهم بارداری تقسیم شود به دو قلوهای به هم چسبیده یا سیامی منجر می شود که بی نهایت نادر است.


دوقلوهای نا همسان
دوقلوهای ناهمسان که از دو تخمک و دو اسپرم جداگانه تشکیل می گردند، همیشه دارای دو کیسه آب مجزا می باشند. این دوقلوها دارای دو جفت می باشند که گاهی این دو جفت به هم متصل و گاهی از هم مجزا می باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید