مکان یار
مکان یار

بازار آهنگری زنجان آدرس: ایران - زنجان - زنجان بازار زنجان،

بازار آهنگری زنجان آدرس: ایران - زنجان - زنجان بازار زنجان،

بازار آهنگری زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان بازار زنجان، راسته آهنگری

آهنگری یکی از مهارت ها و حرفه های استادان زنجانیه، که از دیرباز در بازار زنجان به این کار مشغول بودن. این حرفه از چنان اهمیتی برخوردار بوده که یکی از راسته های بازار به نام راسته آهنگری نامیده شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید