هر روز!
هر روز!

نام های پنجاه گانه غدیر : نام های پنجاه گانه

نام های پنجاه گانه غدیر : نام های پنجاه گانه

نام های پنجاه گانه غدیر
: نام های پنجاه گانه غدیر
:  
نامها به سهولت در ذهنها جاى مى‏گیرند و به راحتى معانى بلند را منتقل مى‏کنند به همین دلیل و دلایل دیگر، نامگذارى روزها و یا هفته‏ها یکى از شیوه‏هاى تبلیغاتى مثبت و منفى شده است و مطرح شدن و رواج پیدا کردن ارزشها یا ضد ارزشها را در پى دارد.
به گزارش : روز مادر، روز کارگر، روز پاسدار، روز جانباز و روز بهره ‏ورى و هفته دولت و … نمونه‏هاى شایسته‏اى از نامگذارى روزها و هفته‏ها در جامعه ما هستند. روز جهانى مستضعفین، روز جهانى قدس، روز آب، روز غذا و … هم روزهایى است که در سطح جهانى مطرح هستند و برخى از آنها به برکت انقلاب اسلامى مطرح شده‏اند اسلام هزار و چهارصد سال پیش، از این شیوه براى القاى اندیشه‏هاى نورانى خود و تثبیت آرمانهاى مقدس الهى، بهره گرفته است.
اسلام علاوه بر این که براى برخى از روزها اسمهاى خاصى مانند عید قربان، عید فطر، روز عرفه و … برگزیده بر همه این روزها نام ایام الله نهاده است تا عظمت و قداست این روزها هر چه بیشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد.
یکى از روزهایى که در اسلام براى تعظیم آن، از شیوه نامگذارى بهره گرفته شده "غدیر" است. ویژگى غدیر این است که نامهاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهاى دیگر نشان مى‏دهد نامهاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمى‏دارند هر نامى از این نامها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏گشاید چرا که اسلام بر برگزیدن نامى براى زمان یا مکان و یا هر چیز دیگر، خصوصیات مسمى را در نظر داشته و به جنبه‏ها و زوایاى آن توجه کرده است. از این روى شناختن و شناساندن نامهاى روز غدیر یک ضرورت است. با این کار تصویرى روشن از این روز در ذهن و دل نقش بسته و بیش از پیش این روز بزرگ را مى‏شناساند.
شایسته است نامهاى غدیر را با بهترین شکل و زیباترین خط بنویسیم و محافل جشن و سرور عید غدیر را با آن، معنى و روحى تازه ببخشیم.
ویژگى غدیر این است که نامهاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهاى دیگر نشان مى‏دهد نامهاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمى‏دارند هر نامى از این نامها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏گشاید. آنچه در زیر مى‏آید پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیر است که از روایات برگرفته‏ شده است :
1 بزرگترین عید خدا؛ "عیدالله الاکبر" (1)
2 روز گشایش؛ "یوم وقوع الفرج" (2)
3 روز خشنودى پروردگار؛ " یوم مرضاة الرحمن" (3)
4 روز زبونى شیطان؛ " یوم مرغمة الشیطان" (4)
5 روز مشعل فروزان دین؛ " یوم منار الدین" (5)
6 روز بپا خاستن؛ " یوم القیام" (6)
7 روز شادمانى؛ " یوم السرور" (7)
8 روز لبخند؛ " یوم التبسم" (8)
9 روز راهنمایى؛ " یوم الارشاد" (9)
10 روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ "یوم رفع الدرج" (10)
11 روز روشن شدن دلایل خدا؛ " یوم وضوح الحجج" (11)
12 روز آزمایش بندگان؛ " یوم محنة العباد" (12)
13 روز راندن شیطان؛ " یوم دحر الشیطان" (13)
14 روز آشکار کردن حقیقت؛ " یوم الایضاح" (14)
15 روز بیان کردن حقایق ایمان؛ " یوم البیان عن حقایق الایمان" (15)
16 روز ولایت؛ " یوم الولایة" (16)
17 روز کرامت؛ " یوم الکرامة" (17)
18 روز کمال دین؛ " یوم کمال الدین" (18)
19 روز جداسازى حق از باطل؛ " یوم الفصل" (19)
20 روز برهان؛ " یوم البرهان" (20)
21 روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ " یوم نصب امیرالمؤمنین(ع) " (21)
22 روز گواهى و گواهان؛ " یوم الشاهد و المشهود" (22)
23 روز پیمان؛ " یوم العهد المعهود" (23)
24 روز میثاق؛ " یوم المیثاق المأخوذ" (24)
25 روز آراستن؛ " یوم الزینة" (25)
26 روز قبولى اعمال شیعیان؛ " یوم قبول اعمال الشیعة" (26)
27 روز رهنمونى به رهنمایان؛ " یوم الدلیل على الرواد" (27)
28 روز امن و امان؛ " یوم الامن المأمون" (28)
29 روز آشکار کردن امور پنهان؛ " یوم ابلاء السرائر" (29)
30 عید اهل بیت(ع)؛ " عید اهل البیت(ع)" (30)
31 عید شیعیان؛ " عید الشیعة" (31)
32 روز عبادت؛ " یوم العبادة" (32)
33 روز اتمام نعمت؛ " یوم تمام النعمة" (33)
34 روز اظهار گوهر مصون؛ " یوم اظهار المصون من المکنون" (34)
35 روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ " یوم ابلاء خفایا الصدور" (35)
36 روز تصریح برگزیدگان؛ " یوم النصوص على اهل الخصوص" (36)
37 روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ " یوم محمد(ص) وآل محمد(ص)" (37)
38 روز نماز؛ " یوم الصلاة" (38)
39 روز شکرگزارى؛ " یوم الشکر" (39)
40 روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ " یوم الدوح" (40)
41 روز غدیر؛ "یوم الغدیر" (41)
42 روز روزه‏ دارى؛ " یوم الصیام" (42)
43 روز اطعام؛ " یوم اطعام الطعام" (43)
44 روز جشن؛ " یوم العید" (44)
45 روز عالم بالا؛ " یوم الملأ الاعلى" (45)
46 روز کامل کردن دین؛ " یوم اکمال الدین" (46)
47 روز شادابى؛ " یوم الفرح" (47)
48 روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ &

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید