معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال درخت زندگی کانال تلگرام روان شناسی روان شناسی عبارت

 لینک
کانال درخت زندگی 
 کانال تلگرام روان شناسی روان شناسی عبارت

کانال درخت زندگی
کانال تلگرام روان شناسی روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یك معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا كه موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یك علم رفتاری ، مطالعه فعالیت ها و واكنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است. (جزئیات بیشتر)
@Lifetreee

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید