هر روز!
هر روز!

احکام طهارت   احکام طهارت : احکام طهارت

احکام طهارت   
 احکام طهارت : احکام طهارت

احکام طهارت
 
احکام طهارت : احکام طهارت
: احکام طهارت
 
 
 
آب مطلق و مضاف
 
به گزارش : .سئوال1_ آب چند نوع است؟
 
جواب ـ آب دو نوع است: مطلق و مضاف.
 
 
س 2_ آب مضاف چه خصوصیتی دارد؟
ج ـ آب مضاف دو خصوصیت دارد:
 
الف) از چیزی گرفته شود مانند: آب هندوانه و { کلیه آب میوه ها}.
ب) آبی که با گل { یا شکر چای قهوه و ... } مخلوط گردد.
 
س 3_ آب مطلق چه آبی است؟
ج ـ آبی است که هیچ کدام از خصوصیت و اوصاف آب مضاف را نداشته باشد.
 
س 4_ آب مطلق بر چند قسم است؟
ج ـ آب مطلق پنج قسم است: آب کُر _ آب قلیل _ آب جاری _ آب باران _ آب چاه.
1_ آب کُر
س 1_ آب کُر چه خصوصیاتی دارد؟
ج ـ آب کُر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که طول و عرض و عمق آن هر یک 3 وجب است و یا ظرفی که مجموعاً 27 وجب باشد بریزند آن ظرف پر شود.
 
س 2_ در چه صورت عین نجس یا چیزی که نجس شده است آب کُر را نجس می کند؟
ج ـ در صورتی که عین نجس مانند بول یا خون یا چیزی که نجس شده است مانند لباس نجس به آب کر برسد و آب بو، رنگ و یا مزه نجاست را بگیرد نجس می شود.
 
س 3_ اگر عین نجس یا چیزی که نجس است به آب کر برسد اما رنگ یا بو یا مزه آب را تغییر ندهد آیا نجس می شود؟
ج ـ خیر _ اگر تغییر نکند نجس نمی شود.
 
س 8_ آیا در صورت تغییر رنگ، بو و یا مزه آب به وسیله غیر نجس آن آب نجس می شود؟
ج ـ خیر، اگر رنگ یا مزه و یا بوی آب کر بر اثر غیر نجاست تغییر کند نجس نمی شود.
س 9_ حکم آبی که بیشتر از کر است و عین نجس به آن رسیده چه می باشد؟
ج ـ اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر باشد برسد و بو، رنگ و یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می شود و اگر به اندازه و یا بیشتر از کر باشد فقط مقداری که بو، رنگ و یا مزه آ ن تغییر کرده است نجس می باشد.
 
س 10_ آب فواره در چه صورت می تواند آب نجس را پاک کند؟
ج ـ در صورتی که آب فواره متصل به کر باشد آب نجس را پاک می کند.
 
س 11_ آیا آب فواره ای که قطره قطره روی آب نجس می ریزد موجب پاک شدن آن آب می شود؟
ج ـ اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی کند. مگر چیزی را روی فواره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بنا بر احتیاط مستحب آب فواره با آب نجس مخلوط گردد.
 
س 12_ در چه صورتی آبی که از شستن چیز نجس می ریزد پاک است؟
ج ـ چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن می ریزد اگر متصل به کر باشد و بو، رنگ و یا مزه نجاست را نگرفته باشد و عین نجاست نیز در آن نباشد پاک است.
 
س 13_ اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و مقداری از آن یخ نبندد و در همین حال نجسی به آن برسد چه حکمی پیدا می کند؟
ج ـ اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به اندازه کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود و هر مقدار از یخ نیز که آب می شود نجس است.
 
س 14_ اگر در قلیل و کثیر بودن آبی شک کردیم چه وظیفه ای داریم؟
ج ـ آبی که به اندازه کر بوده اگر انسان شک کند که از کر کمتر شده یا نه در حکم، آب کر است. یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی به آن برسد نجس نمی شود و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب کر را ندارد و بنا بر احتیاط لازم نیست در این گونه موارد تفحص و تحقیق نماید.
 
س 15_ کر بودن آب از چه راههایی ثابت می شود؟
ج ـ از سه راه کر بودن آب ثابت می شود که به شرح ذیل می باشد:
الف) خود انسان یقین کند که آب به اندازه کر است.
ب) دو مرد عادل یا یک نفر خبر دهد که این آب مثلاًبه اندازه کر است.
ج) کسی که آب در اختیار اوست بگوید که آب به اندازه کر است. مثلاً حمامی بگوید آب حمام به اندازه کر است.
 
 

 
2_ آ ب قلیل
س 16_آب قلیل به چه آبی می گویند؟
ج ـ آبی که از کر کمتر باشد و از زمین بجوشد.
س 17_ اگر آب قلیل بر چیز نجس بریزد و یا نجس به آب قلیل برسد چه حکمی پیدا می کند؟
ج ـ اگر آب قلیل بر چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود.
 
س 18_ در صورتی که آب قلیل از بالا و با فشار بر چیز نجس بریزد، چه حکمی پیدا می کند؟
ج ـ اگر از بالا و یا با فشار بر چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز می رسد نجس و بقیه آب پاک است.
 
س 19_ حکم آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست، روی چیز نجسی ریخته می شود و از آن جدا می گردد، چیست؟
ج ـ این آب نجس است و بنا بر احتیاط مستحب نیز باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود، اجتناب شود.
 
س 20_ آبی که برای شستن مخرج بول و غایط به کار می رود، با چه شرطی پاک است و چیزی را که به آن برسد، نجس نمی کند؟
ج ـ آب مذکور با پنج شرط پاک است و اگر چیزی به آن برسد، نجس نمی شود: اول) بو یا رنگ و یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم) نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. سوم) نجاست دیگری مانند خون غیر متعارف با بول و غایط بیرون نیامده باشد. چهارم) ذره های غایط در آب پیدا نباشد. پنجم) به اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول نجاست نرسیده باشد.
 
3_ آب جاری
س 21_ آب جاری به چه آبی می گویند؟
ج ـ آب جاری به آبی می گویند که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد. مانند آب چشمه و قنات.
 
س 22_ اگر آب جاری کمتر از کر بود چه حکمی پیدا می کند؟
ج ـ آ ب جاری اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید