هر روز!
هر روز!

وحدت ملی از دیدگاه امام خمینی از دیدگاه حضرت

وحدت ملی از دیدگاه امام خمینی 
 از دیدگاه حضرت

وحدت ملی از دیدگاه امام خمینی
از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در مورد ابعاد و انواع وحدت و اتحاد ملی راهکارهای فراروی نظام اسلامی برای مقابله با چالشهای تفرقه آمیز تبییت شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم

قال الله تعالی:« اعتصموا بحبل الله جمعیاً و لاتفرقوا»
«و همگی با هم به حبل خدا دست یازید و از (یکدیگر) جدا نشوید.»


وحدت و وفاق ملی یکی از ضرورت های حتمی جامعه می باشد که در مواجهه با تهدیدات بیرونی و چالش های درونی بهترین راهکاری است که می توان اتخاذ نمود. واژه «وفاق ملی» که امروزه از آن یاد می کنیم به معنی «وحدت» و «یکپارچگی» ملی است و نباید آن را با «یکدستی» و «یکسانی» معادل دانست؛ یعنی «وفاق ملی» را باید در کنار پذیرش اصل اختلاف در جامعه معنا کرد و وجود وفاق را مستلزم قبول اصل اختلاف در جامعه دانست.
ماهیّت وحدت با توجه به گستره آن در عرصه‏های مختلف، از طرف امام خمینی"ره" مبانی خاص داشته است. به همین دلیل این وحدت از وحدت ملّی تا وحدت روشی و عملی و وحدت عرفانی و وحدت امت اسلامی در نوسان است و باید وحدت مورد نظر ایشان را در همان حوزه‏ای که بدان می‏پرداخته‏اند، مورد بررسی قرار داد، نه این که حکمی کلی در تمام زمینه‏هایی که سخن از وحدت آورده‏اند، صادر کرد. و این همان وحدتی است که می‏توان از آن به "وحدت معقول" و یا "وحدت استراتژیک" یاد کرد.
 وحدت گرچه در ادبیات اسلامی کاربرد و نقش اساسی دارد، امّا در ادبیّات سیاسی رایج کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و آن‏چه در این زمینه به‏کار رفته، بیشتر مفاهیمی است که برتری یک شیوه و یا تفکّر را به دنبال داشته و بیشتر کاربرد خارجی دارد؛ مفاهیمی چون ناسیونالیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم و... از این دسته به‏شمار می‏رود، اما مفهوم وحدت در اندیشه‏ی سیاسی اسلام علاوه بر کاربرد در حوزه داخلی و خارجی، در هر مورد نمود مختلفی دارد. برای مثال وقتی سخن از"وحدت امت اسلامی" به‏میان می‏آید، به معنی برداشتن مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه به معنی وحدت عمل و درک متقابل در خصوص موضوعات مشترک، حول مصالح اسلامی است.
از طرف دیگر، وقتی در محیط داخلی سخنی از وحدت به‏میان می‏آید، نه‏تنها به معنی وحدت تفکّر یا سلیقه است، بلکه به معنی وحدت عمل در زمینه‏ی منافع ملّی، اسلامی و قانون اساسی است؛ چیزی که امروزه از آن به "وفاق اجتماعی" و یا انسجام داخلی و یا وحدت ملّی یاد می‏شود.
 وقتی در محیط داخلی سخنی از وحدت به‏میان می‏آید، نه‏تنها به معنی وحدت تفکّر یا سلیقه است، بلکه به معنی وحدت عمل در زمینه‏ی منافع ملّی، اسلامی و قانون اساسی است؛ چیزی که امروزه از آن به "وفاق اجتماعی" و یا انسجام داخلی و یا وحدت ملّی یاد می‏شود
از آن‏چه گفته شد، نقش و اهمّیت این مفهوم در پیشبرد اهداف داخلی و خارجی جامعه‏ی اسلامی مشخص می‏شود. از دیرباز از زمان "سید جمال‏الدین اسدآبادی" تا زمان امام خمینی"ره"، مفهوم وحدت کاربرد زیادی داشته است. آن‏چه در این‏جا مورد بررسی قرار می‏گیرد، بررسی این مفهوم در اندیشه‏ی امام خمینی"ره"و بررسی آن در داخل و خارج است.
از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در مورد ابعاد و انواع وحدت و اتحاد ملی راهکارهای فراروی نظام اسلامی برای مقابله با چالشهای تفرقه آمیز تبییت شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم .
الف) اهمیت وحدت ملی :
از نظر امام خمینی (ره) وحدت نه به عنوان نیاز مردم مسلمان ایران که به منزله نیاز دائمی مسلمانان جهان بشمار می آید چرا که تأمین منافع مشترک مسلمانان در سایه ممانعت از مواضع بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنان به مقدرات کشورهای اسلامی مسیر است به نظر ایشان وحدت و همدلی مردم نیروهای انقلابی همانطور که در روند نهضت اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده در حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت فراوانی است.
در اندیشه ی حضرت امام خمینی (ره) اهمیت وحدت ملی از دو بعد درونی و بیرونی برخوردار است که به شرح آن می پردازیم .
اهمیت درونی وحدت ملی :
از دیدگاه امام خمینی (ره) وحدت ملی هم در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته است هم ضامن حفظ دستاوردهای آن بشمار می آید لذا شایسته است انسجام ، وحدت درونی بر اساس ارزشهای مکتبی همچنان مستحکم و پایدار باقی بماند تا طریق سازندگی و توسعه تداوم یابد.
1-وحدت مردم در روند نهضت اسلامی :

امام خمینی (ره) همواره رمز پیروزی و بقای انقلاب را در دو چیز میدانسته اند :
1-کلمه توحید : « انگیزه الهی داشتن و مقصد عالی را حکومت اسلامی دانستن»
2-وحدت کلمه : « یکپارچگی و اجتماع پرشور مردم و حضور در صحنه های گوناگون »
ایشان وحدت را به عنوان رکن اساسی در جریان انقلاب اسلامی بیان می دانستند و می فرمودند :
ابعاد قیام همه قشرها را گرفته است اختصاص به یک دسته ای یا دسته ی دیگر ندارد . .
همچنین به سیاستمداران توصیه فرمودند :
«آگاهی مشارکت نظارت همگانی‌سیاسی مردم باحکومت‌ضامن حفظ نظام وامنیت‌ملی کشور است»
2-وحدت همدلی نیزوهای انقلابی برای حفظ نظام :
امام خمینی (ره) همانطور که پیروزی نهضت را مدیون وحدت و همدلی تمام قشرهای جامعه می‌دانستند حفظ نظام را در تمام مقاطع بر اساس محور وفاق میسر می‌داند لذا بر لزوم وحدت بین مردم و حفظ برادری و اخوت در تمامی احوال تأکید داشتند و آنرا برای حفظ اصلاح امری واجب و ضروری بر می شمردند.
اهمیت برونی وحدت ملی :
امام خمینی (ره) حفظ وحدت ملی و حضور آحاد و اقشار مردم در صحنه را موجب رفع فشارهای خارجی می دانسته واز نظر ایشان پیروزی انقلاب اسلامی منافع بسیاری از کشورها و ابر قدرتها را به خطر انداخته است از این رو طبیعی است که قدرتها بیگانه برای دستیابی به منافع از دست رفته خود همواره در صدد شیطنت های مختلف می باشند.
1-دشمن شناسی و دشمن ستیزی :
امام خمینی (ره) ع

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید