هر روز!
هر روز!

فعال سازی GD در PHP : فعال سازی GD

فعال سازی GD در PHP 
 
 : فعال سازی GD

فعال سازی GD در PHP

: فعال سازی GD در PHP
آموزش شماره 507 :
به گزارش چطور GD را در PHP فعال کنم؟ فعالسازی GD نصب GD در PHP فعالسازیPHP-GD
برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید: برای سیستمهای 32bit
yum install php-gd
برای سیستمهای 64bit
yum install php-gd.x86_64
و سپس:
service httpd restart

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید