مطالب جالب!
مطالب جالب!

اعتراض جالب یک راننده تاکسی به ایران خودرو!! یک

اعتراض جالب یک راننده تاکسی به ایران خودرو!! 
 یک

اعتراض جالب یک راننده تاکسی به ایران خودرو!!
یک راننده تاکسی در تهران اینگونه اعتراض خود را به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل نشان داد.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید