هر روز!
هر روز!

عملیات روانی علیه سوریه عملیات روانی که عموما

عملیات روانی علیه سوریه 
 
 عملیات روانی که عموما

عملیات روانی علیه سوریه

عملیات روانی که عموما با نام "PSYOP”‌ شناخته می شود نقش مهمی در موفقیت درگیری های زمان صلح و همچنین عملیات های بزرگ دارد. در محیط عمیلیاتی نفوذ مۆثر در نتیجه همسانی میان گفته و عمل، میزان درستی فهم و نحوه پاسخگویی ما به مخاطبمان حاصل می شود.

در آستانه جنگ‌ ها "عملیات روانی" در اولویت فعالیت نظامی رسانه‌ای آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد که در آستانه جنگ سوریه، بار دیگر این موضوع برای غرب مهم شده است. آیین‌ نامه‌های ارتش آمریکا، دستورهایی هستند که برای آموزش نظامیان این کشور به کار گرفته می‌شوند.

عملیات روانی که عموما با نام "PSYOP”‌ شناخته می شود نقش مهمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید