هر روز!
هر روز!

مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد مجنون از روی

مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد مجنون از روی

مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد
مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد : مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد
: مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد
:  
روزی مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد مرد نماز راشکست وگفت: به گزارش : مردک در حال راز و نیاز باخدا بودم برای چه این رشته را بریدی مجنون گفت عاشق بنده ای بودم و تورا ندیدم و تو عاشق خدابودی چطور مرادیدی؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید