هر روز!
هر روز!

اصل موضوع را فراموش نکن اصل موضوع را فراموش نکن

اصل موضوع را فراموش نکن 
 اصل موضوع را فراموش نکن

اصل موضوع را فراموش نکن
اصل موضوع را فراموش نکن : اصل موضوع را فراموش نکن
: اصل موضوع را فراموش نکن
داستان آموزنده
 
به گزارش مرد قوی هیکل، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند. روز اول 18 درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی 15 درخت برید . روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است. نزدیکش رفت و... عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم. رئیس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ او گفت: برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم.
 
منبع:asriran.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید