مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: تنها تفاوت هیتلر با چارلی چاپلین آخرین نیوز:

عکس: تنها تفاوت هیتلر با چارلی چاپلین 
 آخرین نیوز:

عکس: تنها تفاوت هیتلر با چارلی چاپلین
آخرین نیوز: هیتلر و چارلی تقریباً همسن بودند، .... هیتلر فقط چهار روز از چارلی کوچکتر بود!چارلی گفته: این سرنوشت ما دوتا بود که یکی دنیا را بخنده بندازه و دیگری به گریه، و اگر سرنوشت میخواست، کاملاً برعکس میشد ...!

تفاوت تنها یک کلاه بود!!!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید