مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت میلاد زنجان آدرس: ایران - زنجان - زنجان زنجان

جایگاه سوخت میلاد زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان زنجان کیلومتر ۷ جاده فرودگاه

دارای امکانات مناسب نمازخانه و سرویسهای خدمات رایگان به راننده ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید