هر روز!
هر روز!

فتحعلی‌خان قاجار فتحعلی‌خان بن شاه‌قلی‌خان قوانلو یا فتحعلی‌خان قاجار فرزند

فتحعلی‌خان قاجار فتحعلی‌خان بن شاه‌قلی‌خان قوانلو یا فتحعلی‌خان قاجار فرزند

فتحعلی‌خان قاجار
فتحعلی‌خان بن شاه‌قلی‌خان قوانلو یا فتحعلی‌خان قاجار فرزند شاه قلی خان رئیس ایل اشاقه باش بود.
فتحعلی‌خان قاجار مورد کینه محمدخان ترکمان حاکم گرگان قرار گرفت و به فرمان او زندانی شد. اما از زندان فرار کرد و به طایفه ترکمان یموت پناه برد و بعد از مدتی به کمک این طایفه به قلعه مبارک‌آباد گرگان حمله کرد و محمدخان و میرزا احمد قزوینی حاکم گرگان را کشت و خود به حکومت گرگان رسید.
فتحعلی‌خان قاجار امنیت و نظم را در گرگان برقرار کرد و در زمانی که افغان‌های غلجه‌زایی قندهار به رهبری محمود افغان به اصفهان تاخته، این شهر و شاه سلطان حسین را محاصره کردند او به کمک پادشاه صفوی آمد ولی شاه سلطان حسین به خاطر محاصره اصفهان و به خطر افتادن جان خانواده صفوی که اسیر محمود بودند؛ به او پیغام داد که با افغان‌ها درگیر نشود به همین سبب او دوباره به مازندران برگشت.
با به سلطنت رسیدن شاه تهماسب دوم فرزند شاه سلطان حسین، فتحعلی‌خان به خدمت او درآمد و لقب امیرالامرایی گرفت و در لشکرکشی شاه طهماسب به خراسان در رکاب او بود. اما بخت با او یار نبود و پیش از تصرف مشهد به تحریک نادرقلی افشار و به حکم شاه طهماسب به دست یکی از مخالفانش که مهدی خان یوخاری‌باش نام داشت، در سال ۱۱۳۹ هـ. ق کشته شد.
قتل فتحعلی خان قاجار یکی از خطاهای سیاسی شاه طهماسب دوم بود و او تصور نمی‌کرد که نادر پس از فتح مشهد و سرکوب افغان‌ها داعیه تاج و تخت سلطنت داشته باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید