هر روز!
هر روز!

قطب شرکت هواپیمایی قطب شرکت هواپیمایی اصطلاحاً به فرودگاه اصلی

قطب شرکت هواپیمایی قطب شرکت هواپیمایی اصطلاحاً به فرودگاه اصلی

قطب شرکت هواپیمایی
قطب شرکت هواپیمایی اصطلاحاً به فرودگاه اصلی فعالیت یک شرکت هواپیمایی اطلاق می‌شود. معمولاً مبدأ یا مقصد اکثر پروازهای یک شرکت هواپیمایی، قطب آن شرکت است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید