مطالب جالب!
مطالب جالب!

اتفاق بسیار جالب در قطب جنوب شایان ذکر است

اتفاق بسیار جالب در قطب جنوب 
 شایان ذکر است

اتفاق بسیار جالب در قطب جنوب
شایان ذکر است که به دلیل ارتفاع بسیار پایین خورشید، این بازی‌های اپتیکی به‌صورت نصفه به نمایش درآمده‌اند و اگر ارتفاع خورشید به‌اندازه کافی بالا باشد، این کمان‌ها به‌شکل حلقه‌ای کامل در اطراف خورشید دیده خواهند شد ولی هرچه هست خیلی زیباست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید