مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر جالب یک فریب ساده و کوچک یک فریب

شعر جالب یک فریب ساده و کوچک 
 یک فریب

شعر جالب یک فریب ساده و کوچک
یک فریب ساده و کوچک .
آن هم از دست ِ عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جر با او نمی خواهی .
من گمانم زندگی باید همین باشد .
 از : مهدی اخوان ثالث این اشعار وسیع

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید