مطالب جالب!
مطالب جالب!

مرد است دیگر………. گاهی عاشقانه سخن میگوید……

مرد است دیگر………. 
 
 گاهی عاشقانه سخن میگوید……

مرد است دیگر……….
 
گاهی عاشقانه سخن میگوید…….
 
مرد است دیگر…………
 
غرورش آسمان و دلش دریاست……..
 
تو چه میدانی از بغض گلوگیر کرده یک مرد!!؟؟؟؟
 
تو چه میدانی که چشمانت دنیای او شده ……..
 
تو چه میدانی از هق هق شبانه او
 
که فقط خودش خبر دارد و بالشش؟؟!!!!!
 
مرد را فقط مردمیفهمد و مرد…….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید