هر روز!
هر روز!

اگر مریخ دارای آب بود اگر مریخ دارای آب بود

اگر مریخ دارای آب بود اگر مریخ دارای آب بود

اگر مریخ دارای آب بود
اگر مریخ دارای آب بود : اگر مریخ دارای آب بود
: اگر مریخ دارای آب بود
: اگر مریخ دارای آب بود اینگونه به نظر می رسید.
به گزارش : در تصویر بالا مریخ به شکل واقعی خود دیده می شود که سیاره ای خشک می باشد. در تصویر پایین مریخ در صورتیکه دارای آب بود به تصویر کشیده شده است که توسط کوین گیل مهندس نرم افزار شبیه سازی شده است. تصویر وسط نیمکره ی شرقی مریخ و تصویر پایین نیمکره ی غربی آن می باشد.
مرجع:
A Martian Dream: Here’s What the Red Planet Would Look Like With Earth-Like Oceans and Life

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید