مطالب جالب!
مطالب جالب!

امام حسین (ع ) در زمان معاویه امام حسین (ع

امام حسین (ع ) در زمان معاویه 
 امام حسین (ع

امام حسین (ع ) در زمان معاویه
امام حسین (ع ) می دانست اگر تصمیمش را آشكار سازد و به سازندگى قدرت بپردازد، پیش از هر جنبش و حركت مفیدى به قتلش می رسانند، ناچار دندان بر جگر نهاد و صبررا پیشه ساخت كه اگر بر می خاست ، پیش از اقدام به دسیسه كشته می شد، از این كشته شدن هیچ نتیجه اى گرفته نمی شد. بنابراین تا معاویه زنده بود، چون برادر زیست و علم مخالفت هاى بزرگ نیفراخت ، جز آن كه گاهى محیط و حركات و اعمال معاویه را به باد انتقاد می گرفت و مردم رابه آینده نزدیك امیدوار می ساخت كه اقدام مؤثرى خواهد نمود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید