هر روز!
هر روز!

قمرهای مشتری قمرهای مشتری : قمرهای مشتری : قمرهای

قمرهای مشتری قمرهای مشتری : قمرهای مشتری 
 : قمرهای

قمرهای مشتری
قمرهای مشتری : قمرهای مشتری
: قمرهای مشتری
: سایه ی آیو بر روی مشتری
به گزارش : مشتری دارای حداقل ۶۷ ماه است که ۱۶ تای آن ها قطری بیش از ۱۰ کیلومتر دارند. چهار ماه از بزرگ ترین ماه های مشتری آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو هستند که قمرهای گالیله ای نامیده می شوند چون گالیله ستاره شناس ایتالیایی آن ها را در سال ۱۶۱۰ بوسیله ی تلسکوپ پیدا کرد. آیو فعال ترین جرم منظومه ی شمسی بوده و دارای ۴۰۰ آتشفشان فعال می باشد.
مرجع:
Jupiter
Io (moon)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید