مکان یار
مکان یار

شهر زیرزمینی سفیدشهر آدرس: ایران - اصفهان - سفید شهر بالاخ&#

شهر زیرزمینی سفیدشهر آدرس: ایران - اصفهان - سفید شهر بالاخ&#

شهر زیرزمینی سفیدشهر
آدرس: ایران - اصفهان - سفید شهر

بالاخره با پیگیری افسانه های محلی که درباره شهری زیرزمینی بود، سرانجام شهر زیر زمینی سفیدشهر در سال ۹۲ کشف و یکی از راه های ورودی آن بازگشایی شد. قدمت این شهر زیر زمینی که اثری منحصر به فرد و دست کند است به پیش از اسلام برمی گرددد و نام آن نیز در زبان محلی " کنده " است.
این شعر معماری و نقشه ای پیچیده دارد، چندین ورودی و ساختارهای متراکم، پیچیده و دالان های باریک و تودرتو، و اطاق های کوچک که دارای سیستم های تهویه بوده که از طریق کانال هایی به طبقه اول و از آن جا به سطح زمین می رسیده . این سیستم تهویه امکان زندگی در شهرزیرزمینی را برای مدت طولانی امکان پذیر می کرده است. پیه سوزهای سفالی تنها روشنایی مردمان مخفی در این شهر بوده است. برخی از کانال های تعبیه شده در دل آنهم به قنات ها راه پیدا می کرد و آب از این طریق تامین می شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید