هر روز!
هر روز!

ترقه چینی جان سی نفر را گرفت! : ترقه چینی

ترقه چینی جان سی نفر را گرفت! : ترقه چینی

ترقه چینی جان سی نفر را گرفت!
: ترقه چینی جان سی نفر را گرفت!
: انفجار کارخانه ترقه سازی در استان هانون چین جان سی نفر را گرفت
به گزارش : به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین چینی ها علاقه مفرطی به ترقه بازی دارند و این علاقه همواره کار دستشان داده است.
در آخرین اتفاق انفجار یک کارخانه تولید ترقه در استان هانون چین  و در شهر جیلینگ سی نفرا را راهی دیار باقی کرد و ۳۳ نفر مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش منابع امنیتی دو انفجار پی در پی این کارخانه را ویران و این تعداد تلفات را بر جای گذاشت.
البته  در انفجار دوم که صبح امروز رخ داد به دلیل نبود کارگران و مهندسان کارخانه در محل کار، هیج تلفات جانی این انفجار در پی نداشت.
در انفجار دوم تمامی تاسیسات کارخانه یادشده منهدم به تعدادی از خانه های مسکونی اطراف این کارخانه نیز خسارات سنگینی وارد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید