هر روز!
هر روز!

عکس: پیوند ریه : ریه یا جگر سفید یکی

عکس: پیوند ریه 
 : ریه یا جگر سفید یکی

عکس: پیوند ریه
: ریه یا جگر سفید یکی از اجزای مهم دستگاه تنفسی است و وظیفه اکسیژن رسانی به سلول ها را دارد. ریه ها داخل کیسه هایی واقع بر روی پرده دیافراگم هستند.
: عکس: پیوند ریه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید