مکان یار
مکان یار

خانه معلم سده آدرس: ایران - فارس - سده خیابان ولیعصر

خانه معلم سده
آدرس: ایران - فارس - سده خیابان ولیعصر

این مجتمع در مساحت ۲۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۲۰ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید