هر روز!
هر روز!

فعالیتهای سیاسی علامه مجلسی علامه مجلسی در مدت هفتاد و

فعالیتهای سیاسی علامه مجلسی علامه مجلسی در مدت هفتاد و

فعالیتهای سیاسی علامه مجلسی
علامه مجلسی در مدت هفتاد و سه سال عمر خود با چهار تن از پادشاهان صفوی معاصر
بود که به ترتیب عبارت‏اند از:
ـ شاه صفی؛ جانشین شاه عباس اول "1038ـ1052 ه".ق"؛
ـ شاه عباس دوم "1052ـ1077 ه".ق"؛
ـ شاه سلیمان صفوی "1077ـ1106 ه".ق"؛
ـ شاه سلطان حسین صفوی؛ آخرین پادشاه سلسله صفوی "1106ـ1135 ه".ق".
مجلسی بعد از رحلت آقا حسین خوانساری (که منصب شیخ‏الاسلامی را در زمان شاه سلیمان صفوی به عهده داشت)، در سال "1098 ه".ق" با پیشنهاد و در خواست شاه سلیمان از طرف وی به مقام شیخ‏الاسلامی دارالسلطنه اصفهان منصوب شد و تا پایان سلطنت وی در این مسند باقی ماند. بعد از مرگ شاه سلیمان در سال "1105 ه".ق" و جلوس شاه سلطان حسین بر تخت سلطنت، علامه مجلسی مجدداً

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید